Klauzula informacyjna RODO

Klauzula informacyjna RODO
 

 1. Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”) informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych jest VIP ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta Szczecin, Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000952854, NIP: 8542437795, REGON: 521188345 (dalej: „Administrator”).
 2. Administrator informuje jednocześnie, że przysługuje Panu/Pani prawo:
  1. wycofania zgody; wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; zgodę można wycofać w każdym momencie (art. 7 ust. 3 RODO);
  2. dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO);
  3. żądania sprostowania danych (art. 16 RODO);
  4. usunięcia, tj. “prawo do bycia zapomnianym” (art. 17 RODO);
  5. ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO);
  6. sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu) (art. 21 RODO).
 3. W celu realizacji powyższych uprawnień prosimy o kontakt e-mail na adres rodo@mail lub kontakt pisemny na adres: VIP ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul Warowna 23, 73-110 Stargard.
 4. Pana/Pani dane osobowe mogą być przetwarzane w następujących celach:
  1. świadczenia przez Administratora oferowanych przez niego usług (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
  2. marketingu bezpośredniego produktów lub usług za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej i telefonicznej – podstawą jest Pana/Pani zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
  3. marketingu bezpośredniego produktów i usług, w tym profilowania – podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f)RODO);
  4. analitycznych i statystycznych – podstawą prawną jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit.f) RODO).
 5. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane:
  1. w zakresie świadczenia usług dane osobowe będą przetwarzane do upływu terminów rękojmi i gwarancji wynikających z zawartej/tych umowy/ów. Dane osobowe mogą być jednak przetwarzane dłużej, jeżeli wynika to z powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
  2. w przypadku przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną lub kontaktu telefonicznego w celu przedstawienia oferty – do czasu wycofania przez Pana/Panią zgody bądź zgłoszenia sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych;
  3. w zakresie celów analitycznych i statystycznych – do czasu zgłoszenia przez Pana/Panią sprzeciwu.
 6. Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, m.in. podwykonawcom, czy dostawcom usług IT, przy czym podmioty te przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.
 7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do organizacji międzynarodowych, czy odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
 8. Podanie danych osobowych w związku ze świadczeniem usług jest dobrowolne, ale konieczne do świadczenia usług. Niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości zawarcia umowy i tym samym świadczenia usług. Podanie danych w pozostałych celach (z wyjątkiem wypełnienia obowiązku prawnego) jest dobrowolne.
 9. Przysługuje Panu/Pani również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (https://uodo.gov.pl/pl)
Vip Energy